utorak, 18 februar 2020 09:00

Odnos javnosti prema javnim izvršiteljima

Velika je povika na javne izvršitelja od samog uvođenja ovoj javnog organa u pravosudni sistem Republike Srbije. Uglavnom se vodi kampanja protiv njih u smisu da su egzekutori koji uništavaju i ostavljaju bez doma porodice, decu, stara i bespommoćna lica.

Niko se ne upušta u suštinu stvari. Ne pominju se da na hiljade predmeta koje su bili zatureni po sudskim arhivama bez ikakvih izgleda da budu rešeni u narednih ko zna koliko godina.

Profesija javni izvršitelj kao deo pravosudne profesije uvedena je u sistem Republike Srbije 2011. godine. Više puta je u medijima propagirana ideja da izvršitelje treba ukinuti i vratiti sprovođenje izvršenja u nadležnost sudova što bi i u praksi značilo da se predmeti ne rešavaju, niti se doprinosi povećanju sigurnosti i poverenja u pravosudni sistem države. Uprkos svim povicima i hajci na ovu profesiju od 01.01.2020. godine na snagu su stupile izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju kojim je  proširena nadležnost javnih izvršitelja. Činjenica je da je procenat rešenih postupaka od uvođenja javnih izvršitelja u ogromnom porastu, kao i da sudovi nisu uspevali da se izbore sa tolikim brojem izvršnih presuda. To je dovelo do gomilanja predmeta, neefikasnosti sudova i nepoverenja u pravosudni sistem Srbije.

Uglavnom se izvršenje i rad izvršitelja vezuje za dužnike i sagledava iz ugla dužnika. Malo ko posmatra iz ugla poverioca. Na pimer, imamo situaciju kada je prodavac, pravno lice ili preduzetnik izdalo robu tj. prodalo robu kupcu koji ne plati robu u ugovorenom roku, ili situaciju kada pravno ili fizičko lice uzme kredit od banke i ne vraća ga, ili situaciju da prilikom razvoda dete bude dodeljeno majci, a otac obavezan da plaća alimentaciju ali izbegava tu svoju obavezu. Imaju li o ova lica pravo na pravnu zaštitu? Ovo su pitanja koja javnost zanemaruje, a često niti razume niti želi da razume.

Takođe se zanemaruje činjenica da su najveći broj isprava podobnih za izvršenje doneli sudovi, nakon sprovedenog postupka u kome su stranke mogle da dokazuju svoja prava kao i da ulažu pravne lekove na donete sudske odluke. Kada se dođe do izvršenja podrazumeva se da su prethodno sva pravna sredstva iscrpljena. Ako hoćemo da budemo nepristrasni onda prosto moramo razumeti proces koji prethodi samom izvršenju. Moramo sagledati da su u pitanju suprotstavljeni interesi dve stranke koje su imale podjednake mogućnosti da svoja prava dokažu i odbrane na sudu. Kad se sve to uzme u obzir dolazi se do činjenice da javni izvršitelji samo sprovode odluke suda tj. izvršne isprave ili postupaju na osnovu verodostojne isprave.

Treća kategodija sporova za koju su nadležni javni izvršitelji je postupak koji je nastao na osnovu verodostojne isprave preduzeće koja se bave komunalnim i srodnim delatnostima, a za koje donošenje rešenja o izvršenju je direktno nadležan javni izvršitelj.