utorak, 30 jun 2020 09:00

Kada nastupa zastarelost

Zastarelost znači da prestaje pravo da se zahteva ispunjenje određene obaveze i nastupa kad protekne zakonom određeno vreme u kome je poverilac mogao zahtevati ispunjenje obaveze.

Opšti rok zastarelosti potraživanja je deset godina ako zakonom nije određen neki drugi rok. 
Međutim zakon poznaje različito vreme zastarelosti za raličite vrste potraživanja. Ono što je važno znati kad je u pitanju postupak izvršenja pokrenut za potraživanja javnih komunalnih preduzeća protiv dužnika koji nisu izmirili svoje mesečne obaveze je jednogodišnji rok zastarelosti. Potraživanja koja zastarevaju za jednu godinu su:

  • potraživanje naknade za isporučenu električnu i toplotnu energiju, plin, vodu, za dimničarske usluge i za održavanje čistoće, kad je isporuka odnosno usluga izvršena za potrebe domaćinstva; 
  • potraživanje radio-stanice i radio-televizijske stanice za upotrebu radio-prijemnika i televizijskog prijemnika;
  • potraživanje pošte, telegrafa i telefona za upotrebu telefona i poštanskih pregradaka, kao i druga njihova potraživanja koja se naplaćuju u tromesečnim ili kraćim rokovima;
  • potraživanje pretplate na povremene publikacije, računajući od isteka vremena za koje je publikacija naručena.

Kada se prekida rok zastarelosti?

Kada dužnik prizna dug. Priznanje duga može se učiniti ne samo izjavom poveriocu, nego i na posredan način, kao što su davanje otplate, plaćanje kamate, davanje obezbeđenja.
Kako se to odražava na postupak pred javnim izvršiteljem koji se vodi upravo za ovu vrstu potraživanja?
Ako izvršni dužnik po prijemu Rešenja o izvršenju (u roku od osam dana od prijema) propusti da uloži prigovor zastarelosti, gubi to pravo nakon proteka navedenog roka od osam dana. To znači da se sud niti javni izvršitelj ne mogu obazirati na zastarelost ako se dužnik nije na nju pozvao, to jest sud, a ni javni izvršitelji ne paze na zastarelost po službenoj dužnosti.

Primer: Utuženi ste kod javnog izvršitelja za neplaćene račune za električnu energiju i to za račune iz 2018.godine. Ukoliko ne uložite prigovor u roku potraživanja ćete morati da platite iako su zastarela. Ukoliko pak uložite prigovor u roku, javni izvršitelj prigovor sa spisima predmeta šalje nadležnom sudu koji će usvojiti prigovor, ukinuti rešenje javnog izvršitelja i poslati predmet u parnicu u kojoj ćete vi dokazati da je potraživanje zastarelo. U tom slučaju se postupak pred javnim izvršiteljem obustavlja, a izvršni poverilac (u našem slučaju EDB) se obavezuje da plati troškove koji su nastali pred javnim izvršiteljem.